Uslovi korištenja

LICENCIRANA APLIKACIJA LICENCNI UGOVOR ZA KRAJNJEG KORISNIKA

Aplikacije koje su dostupne putem App Store-a vam se licenciraju, a ne prodaju. Vaša licenca za svaku aplikaciju podliježe vašem prethodnom prihvatanju ili ovog Ugovora o licenciranju sa krajnjim korisnikom za licenciranu aplikaciju (“Standardni EULA”) ili prilagođenog ugovora o licenci za krajnjeg korisnika između vas i dobavljača aplikacije (“Prilagođeni EULA”), ako je obezbeđeno. Vašu licencu za bilo koju Apple aplikaciju u skladu sa ovim Standardnim EULA ili prilagođenim EULA-om dodeljuje Apple, a vašu licencu za bilo koju aplikaciju treće strane u skladu sa ovim Standardnim EULA ili prilagođenim EULA dodeljuje Dobavljač aplikacija te aplikacije treće strane. Svaka aplikacija koja podliježe ovom Standardnom EULA-u ovdje se naziva „licencirana aplikacija“. Dobavljač aplikacije ili Apple prema potrebi („Davalac licence“) zadržava sva prava u i na Licenciranoj aplikaciji koja vam nisu izričito dodijeljena ovim Standardnim EULA-om.

a. Opseg licence: Davalac licence vam daje neprenosivu licencu za korištenje Licencirane aplikacije na bilo kojem Apple brendiranom proizvodu koje posjedujete ili kontrolirate i u skladu s Pravilima korištenja. Uslovi ovog Standardnog EULA-a će regulisati svaki sadržaj, materijale ili usluge dostupne iz Licencirane aplikacije ili kupljene u okviru Licencirane aplikacije, kao i nadogradnje koje daje Davalac licence koje zamjenjuju ili dopunjuju originalnu Licenciranu aplikaciju, osim ako takvu nadogradnju ne prati prilagođeni EULA. Osim kako je navedeno u Pravilima korištenja, ne smijete distribuirati ili učiniti Licencnu aplikaciju dostupnom preko mreže gdje bi je moglo koristiti više uređaja u isto vrijeme. Ne smijete prenositi, redistribuirati ili podlicencirati Licencnu aplikaciju i, ako prodate svoj Apple uređaj trećoj strani, morate ukloniti Licencnu aplikaciju sa Apple uređaja prije nego što to učinite. Ne smijete kopirati (osim kako to dozvoljavaju ova licenca i Pravila upotrebe), vršiti obrnuti inženjering, rastavljati, pokušavati izvući izvorni kod, modificirati ili kreirati izvedena djela Licencirane aplikacije, bilo koja ažuriranja ili bilo koji njihov dio ( osim i samo u meri u kojoj je bilo koje prethodno ograničenje zabranjeno važećim zakonom ili u meri u kojoj to dozvoljavaju uslovi licenciranja koji regulišu korišćenje bilo koje komponente otvorenog koda uključene u Licencnu aplikaciju).

b. Pristanak na korištenje podataka: Slažete se da davalac licence može prikupljati i koristiti tehničke podatke i povezane informacije – uključujući, ali ne ograničavajući se na tehničke informacije o vašem uređaju, sistemu i aplikativnom softveru i perifernim uređajima – koje se povremeno prikupljaju kako bi se olakšalo pružanje ažuriranja softvera , podršku za proizvode i druge usluge za vas (ako ih ima) u vezi sa Licenciranom aplikacijom. Davalac licence može koristiti ove informacije, sve dok su u obliku koji vas lično ne identifikuje, da poboljša svoje proizvode ili da vam pruži usluge ili tehnologije.

c. Raskid. Ovaj Standardni EULA je na snazi ​​dok ga vi ili Davalac licence ne ukinete. Vaša prava prema ovom Standardnom EULA-u će automatski prestati ako ne poštujete bilo koji od njegovih uslova.

d. Eksterne usluge. Licencirana aplikacija može omogućiti pristup uslugama i web stranicama davaoca licence i/ili trećih strana (kolektivno i pojedinačno, „Spoljne usluge“). Saglasni ste da koristite eksterne usluge na sopstveni rizik. Davalac licence nije odgovoran za ispitivanje ili procjenu sadržaja ili tačnosti eksternih usluga treće strane i nije odgovoran za takve eksterne usluge treće strane. Podaci prikazani od strane bilo koje Licencirane aplikacije ili eksterne usluge, uključujući, ali ne ograničavajući se na finansijske, medicinske i informacije o lokaciji, samo su u opšte informativne svrhe i za njih ne garantuje Davalac licence ili njegovi agenti. Nećete koristiti eksterne usluge na bilo koji način koji nije u skladu sa uslovima ovog Standardnog EULA ili koji krši prava intelektualnog vlasništva Davaoca licence ili bilo koje treće strane. Saglasni ste da nećete koristiti eksterne usluge za uznemiravanje, zlostavljanje, uhođenje, prijetnju ili klevetu bilo koje osobe ili entiteta i da Davalac licence nije odgovoran za takvu upotrebu. Eksterne usluge možda neće biti dostupne na svim jezicima ili u vašoj matičnoj zemlji i možda neće biti prikladne ili dostupne za upotrebu na bilo kojoj određenoj lokaciji. U mjeri u kojoj odlučite koristiti takve vanjske usluge, vi ste isključivo odgovorni za usklađenost sa svim primjenjivim zakonima. Davalac licence zadržava pravo da promijeni, suspenduje, ukloni, onemogući ili nametne ograničenja pristupa ili ograničenja bilo kojoj eksternoj usluzi u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti ili odgovornosti prema vama.

e. BEZ GARANCIJE: IZRIČITO POTVRĐUJETE I SLAŽETE SE DA JE KORIŠĆENJE LICENCIRANE APLIKACIJE NA VAŠ VLASTITI RIZIK. U MAKSIMALNOJ MERI KOJI JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, LICENCIRANA APLIKACIJA I BILO KAKVE USLUGE KOJE SE IZVRŠAVA ILI PRUŽA LICENCIRANA APLIKACIJA SE PRUŽAJU „KAKO JESU“ I „KAKO DOSTUPNO“, SA SVIM I SVIM KOJI JE DOSTUPNO ODRIČE SVIH GARANCIJA I USLOVI U POGLEDU LICENCIRANE APLIKACIJE I BILO KAKVE USLUGE, BILO IZRIČITE, PODRAZUMEVANE ILI ZAKONSKI, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENI NA, PODRAZUMEVANE GARANCIJE I/ILI USLOVE, IZRIČITE DALJE TRGOVACA ZA KVALITET ULARNA SVRHA, PRECIZNOSTI , MIRNOG UŽIVANJA I NEKRŠENJA PRAVA TREĆIH LICA. NIKAKVA USMENA ILI PISANA INFORMACIJA ILI SAVJET KOJE JE DAO DAVAC LICENCE ILI NJEGOVI OVLAŠĆENI PREDSTAVNIK NEĆE STVARATI GARANCIJU. UKOLIKO SE LICENCIRANA APLIKACIJA ILI USLUGE POKAŽU NEISPRAVNIM, VI PREUZIMATE CIJELE TROŠKOVE SVIH NEOPHODNIH SERVISIRANJA, POPRAVKE ILI KOREKCIJE. NEKE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČIVANJE PODRAZUMEVANIH GARANCIJA ILI OGRANIČENJA PRIMJENJIVIH ZAKONSKIH PRAVA POTROŠAČA, TAKO DA SE GORE ISKLJUČIVANJE I OGRANIČENJA MOŽDA NE ODNOSE NA VAS.

f. Ograničenje odgovornosti. U MJERI KOJI NIJE ZABRANJENO ZAKONOM, NI U KOM SLUČAJU DAVAC LICENCE NEĆE BITI ODGOVORAN ZA LIČNU POVREDU ILI BILO KOJU SLUČAJNU, POSEBNU, INDIREKTNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU BILO ŠTA, UKLJUČUJUĆI, UKLJUČUJUĆI, BEZ PODATAKA, PREKID POSLOVANJA, ILI BILO KAKVE DRUGE KOMERCIJALNE ŠTETE ILI GUBITKE, KOJI PROISTAKLE IZ ILI SE U VEZI SA VAŠIM KORIŠĆENJEM ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA LICENCIRANE APLIKACIJE, BEZ OBZIRA NA TEORIJU ODGOVORNOSTI (UGOVOR I DRUGI UGOVOR), OF THE MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA. NEKE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA LIČNE POVREDE, ILI SLUČAJNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE, TAKO DA SE OVO OGRANIČENJE MOŽDA NE ODNOSI NA VAS. Ni u kom slučaju ukupna odgovornost Davaoca licence prema vama za svu štetu (osim one koja može biti propisana važećim zakonom u slučajevima koji uključuju ličnu povredu) neće premašiti iznos od pedeset dolara (50.00 USD). Gore navedena ograničenja će se primjenjivati ​​čak i ako gore navedeni pravni lijek ne ispuni svoju suštinsku svrhu.

g. Ne smijete koristiti ili na drugi način izvoziti ili ponovno izvoziti Licencnu aplikaciju osim ako je to dozvoljeno zakonom Sjedinjenih Država i zakonima jurisdikcije u kojoj je Licencirana aplikacija nabavljena. Konkretno, ali bez ograničenja, Licencirana aplikacija se ne smije izvoziti ili ponovno izvoziti (a) u bilo koju zemlju pod embargom SAD-a ili (b) nikome na listi posebno određenih državljana Ministarstva finansija SAD-a ili odbijenih osoba Ministarstva trgovine SAD-a Lista ili Lista entiteta. Korištenjem Licencirane aplikacije izjavljujete i jamčite da se ne nalazite ni u jednoj takvoj zemlji ili na bilo kojoj takvoj listi. Također se slažete da nećete koristiti ove proizvode u svrhe koje su zabranjene zakonom Sjedinjenih Država, uključujući, bez ograničenja, razvoj, dizajn, proizvodnju ili proizvodnju nuklearnog, raketnog, kemijskog ili biološkog oružja.

h. Licencirana aplikacija i povezana dokumentacija su “komercijalni predmeti”, kako je taj termin definiran u 48 C.F.R. §2.101, koji se sastoji od „Komercijalni kompjuterski softver“ i „Dokumentacija komercijalnog računarskog softvera“, jer se takvi termini koriste u 48 C.F.R. §12.212 ili 48 C.F.R. §227.7202, kako je primjenjivo. U skladu sa 48 C.F.R. §12.212 ili 48 C.F.R. §227.7202-1 do 227.7202-4, kako je primenljivo, Komercijalni računarski softver i Dokumentacija komercijalnog računarskog softvera se licenciraju krajnjim korisnicima Vlade SAD (a) samo kao komercijalne stavke i (b) sa samo onim pravima koja su dodeljena svim ostalim krajnjim korisnicima u skladu sa ovim odredbama i uslovima. Neobjavljena prava zadržana prema zakonima o autorskim pravima Sjedinjenih Država.

i. Osim u mjeri u kojoj je izričito navedeno u sljedećem paragrafu, ovaj Ugovor i odnos između vas i Apple-a će se regulisati zakonima države Kalifornije, isključujući njene odredbe o sukobu zakona. Vi i Apple slažete se da ćete se podvrgnuti osobnoj i isključivoj nadležnosti sudova koji se nalaze u okrugu Santa Clara, Kalifornija, za rješavanje bilo kojeg spora ili potraživanja koji proizlaze iz ovog Ugovora. Ako (a) niste državljanin SAD-a; (b) ne živite u SAD-u; (c) ne pristupate Usluzi iz SAD-a; i (d) da ste državljanin jedne od dole navedenih zemalja, ovim se slažete da će se svaki spor ili potraživanje koji proističe iz ovog Ugovora regulirati primjenjivim zakonom navedenim u nastavku, bez obzira na bilo kakve odredbe o sukobu zakona, a vi ovim se neopozivo podvrgava neisključivoj nadležnosti sudova koji se nalaze u državi, pokrajini ili zemlji navedenim u nastavku čiji zakon reguliše:

Ako ste državljanin bilo koje zemlje Evropske unije ili Švicarske, Norveške ili Islanda, mjerodavno pravo i forum će biti zakoni i sudovi u vašem uobičajenom mjestu prebivališta.

Izričito isključen iz primjene na ovaj sporazum je onaj zakon poznat kao Konvencija Ujedinjenih nacija o međunarodnoj prodaji robe.

 

Pravila i uvjeti
Uslovi i odredbe

Unesite svoje korisničko ime i lozinku da se prijavite na svoj račun